Kolon Kanserinde Tedavi Nasıl Yapılır?

Kolon Kanserinde Tedavi Nasıl Yapılır?

Kolon kanserinde tedavi nasıl yapılır:

Kemoterapi ve radyoterapi gibi yardımcı tedavi yöntemlerindeki tüm gelişmelere rağmen kolon kanserlerinin asıl tedavi cerrahidir. Kolon kanserinde 1., 2. ve 3. evrede ilk tedavi seçeneği cerrahi düşünülürken,  4. evrede ilk tedavi seçeneği kemoterapidir.Rektum kanserinde ise 1. evrede ilk tedavi seçeneği cerrahi, 2. ve 3. evrede radyoterapi (ışın tedavisi) veya radyoterapiyle birlikte kemoterapi ilk seçenektir. Sonrasında cerrahi tedavi yapılır. 4. Evre hastalıkta ilk seçenek kemoterapidir.Tedavideki ana amaç kanserli bölge ile birlikte bölgesel lenf bezlerininde geniş olarak çıkarılmasıdır.

Yapılacak cerrahi işlem tümörün yerleştiği alana göre değişmektedir. Sağ kolon tümörü için sağhemikolektomi denilen kalın bağırsağın sağ tarafı (başlangıç tarafı) çıkarılır ve geride kalan ince bağırsak ucuyla kalın bağırsak birbirine birleştirilir. Sol kolon tümörü için sol hemikolektomi denilen kolonun sol tarafı çıkarılır, orta kalın bağırsak sigmoid kolon ile birbirine birleştirilir. Transvers kolon tümörü için hastalıklı bağırsak hangi tarafa yakınsa (sağ veya sol) o taraf genişletilerek (transverskolonu da içine alarak) çıkarılır. Sigmoid kolon tümörü için anterior rezeksiyon ismi verilen sigmoid kolon etrafındaki lenf bezleriyle çıkarılır.

Evrelere Göre Tedavi

Rektum tümörlerinde 1. evre hastalıkta ilk seçenek cerrahi tedavidir. 2. ve 3. evrelerde hastalara sağ kalım ve tekrarlama  oranını azaltmak için cerrahi tedavi öncesi kemoterapi ile birlikte radyoterapi (neoadjuvankemoradyoterapi) terapi uygulanır. Radyoterapi bittikten ameliyat uygulanır. Bu bekleme periyodunda tümör küçülmeye devam eder. Hastalara 4. evre hastalıkta (metastatik hastalık) genellikle ilk seçenek kemoterapidir. Tedavi sonrasında hasta tekrar değerlendirilir.  Cerrahi tedavi gerek kolon, gerek rektumdaki tümör için gerçekleştirilirken, metastaz içinde verrahi tedavi uygulanabilir.

Rektumda yerleşen tümörlerde cerrahi tedavi yerleştiği bölgeye yapılmaktadır. Üst, orta ve alt olarak üç kısma ayrılır. Alt ve orta rektum tümörlerine ameliyat sonrası her zaman olmamakla birlikte genellikle geçici stoma tercihen ileostomi uygulanır. Üst rektum tümörlerinde herzaman ileostomi gerekmeyebilir. Rektum tümörü anüse çok yakınsa ve anal kanaldaki kasları tutuyorsa bu bölgenin çıkarılmasını gerektirir. Bu hastalara kalıcı kolostomi (bağırsağın kalıcı olarak cilde ağızlaştırılması ve bundan sonra torbaya dışkılama) yapılır.Son yıllarda neoadjuvan tedavi sonrasında, kasları tutmayan ve lenf bezi yayılımı olmayan hastalarda sfinkter koruyucu ameliyatlar yapılabilmektedir

İleri evre kolon kanserlerinde de (karaciğer metastazı ve karın zarında yayılma vb) metastaz olan organın çıkarılması veya sıcak kemoterapi gibi cerrahi yöntemler uygulanabilmektedir.   Rektum kanserlerinde erken evre (T1) hastalarda anal bölgeden lokal eksizyon veya TEM (transanal endoskopik mikrocerrahi)  yöntemi ile cerrahi tedavi uygulanabilir.

Laparoskopik Cerrahi Teknikler

Laparoskopik cerrahi tekniklerin ve aletlerin gelişmesiyle selim cerrahi hastalıklardan sonra habis cerrahi hastalıklarda da laparoskopik ameliyatlar başarıyla uygulanmaya başlanmıştır. Günümüzde laparoskopik ameliyatların avantajları kanıtlanmıştır. Kolorektal kanserlerin açık cerrahisinde uygulanan tüm cerrahi işlemler laparoskopik aletlerin gelişmesiyle laparoskopik olarak yapılabilmektedir.

Kolon kanseri için uygulanan kemoterapi eğer kanser lenf nodüllerine sıçramış ise (evre III) genellikle ameliyat sonrasında gerçekleştirilir. Bu durumda kanserin ilerleyen yıllarda tekrarlanması riski azaltılmış olur. Evre II kolon kanserlerinde kemoterapi verileri net değildir. Radyoterapi erken aşama kolon kanserlerinde daha az sıklıkta kullanılır. Fakat rektum kanserinin tedavisinde özellikle kanser hücreleri rektum duvarının içerisine girmişse ya da yakın lenf nodüllerine yayılmışsa sıklıkla kullanılır. Kanserin gelişmeye başladığı rektum bölgesinin çevresinde ameliyat sonrasında hastalığın tekrarlamasını engellemek için sıklıkla radyasyon tedavisi kemoterapi ile birlikte uygulanır. Gene bazı ileri evre rektum kanserli hastalara da sfinkter koruması sağlamak amacıyla ameliyat öncesi radyoterapi ve kemoterapi uygulanarak, tümör evresi küçülmesi sağlanarak hasta ameliyata alınabilir..

Kanser hücrelerinin büyümelerine izin veren kusurları doğrudan hedefleyen ilaçlar ileri aşama kolon kanseri hastalarındakullanılabilmektedir. Bu ilaçlara örnek olarak bevacizumab, cetuximab, panitumumab ve regorafenib verilebilir. Bu ilaçlar kemoterapi ile birlikte verilebileceği gibi tek başına da uygulanabilmektedir.

Kolorektal kanserler sindirim sistemi kanserleri içinde prognozuen iyisidir. Dünyada kanser verileri 5 yıllık sağkalım oranlarını verse de çoğu hasta 5 yıldan fazla yaşamaktadır.Kolorektal  kanser için 5 yıllık sağ kalım oranları evre 1 hastalıkta %90-100, evre 2 hastalıkta %60-85, evre 3 hastalıkta %50-80,  evre 4 hastalıkta %10.

Prof.Dr. Adem Dervişoğlu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir